A pontosság és a mérés körlményei   /   Accuracy and circumstances of tests

   Néhány szó a "pontosság"-ról   /   Some words on 'accuracy'

Pontosság

Definició: az igazság, pontosság minösége, a hibától való mentesség állapota, prcizitás, korrektség.

egy követelmény: az, hogy amikor a referencia óra óó:pp:mm idöt mutat, akkor a minösített óra is óó:pp:mm idöt mutasson. Ez a követelmény abszolút, és ezen az sem változtat, hogy a konkrét idömérök szinte sohasem teljesítik az egyezés követelményét.

Pontosan ezért kell bevezetni a másik fogalmat.

Járáseltérés,

amit hibásan szintén szoktak pontosságnak(*) nevezni éppen a referencia órán látható óó:pp:mm idö és a miösített órán látható xx:yy:zz közötti különbséget méri.

Mivel egy mérés alapján egy idöben lefolyó jelenség nem minösíthetö egy-egy óra minösítéséhez is egy méréssorozat kell.

Járáseltérés értékelése

A mért járáseltérés adatok értékelésének több módja is lehetséges:
 • Megengedett határértékek közé esés megkövetelése (COSC +6/-4 mp/nap)

 • Százalékos eltérés definiálása
  (pl. eltérés[mp]/napi idöalap[mp]) majd ezek átlagának számítása.
  Gyakorlatban nemigen találkozni ezzel.

 • Statisztikai módszer
  Az átlag akár félrevezetö is lehet, a szórás pontosabban írja le a folyamatot.

* A járáseltérés és pontosság szavak összetévesztése azért is hiba, mert a járáseltérés negatív jellemzö, magasabb értéke gyengébb minöséget jelez, a pontosság viszont pozitív jelemzö, azt jelenti, hogy az óra teljesíti a követelményt.
Accuracy

Definition: the condition or quality of being true, correct, or exact; freedom from error or defect; precision or exactness; correctness.

Regarding time keeping it is a requirement: when the reference clock shows hh:mm:ss the tested watch has to display also hh:mm:ss. That is an absolute requirement even if the actual watches almost never fulfill it.


That is why the other indicator had to be introduced.

Deviation

that measures the diffrence between hh:mm:ss displayed on refrenece clock and xx:yy:zz shown on tested watch. By mistake some people call it accuracy(*) as well.

One single test is not enough to evaluate a process running over the time a serie of tests is needed to evaluate one watch.

Evaluation of deviations

Several methods can be used to evaluate series of evaluation values:
 • Setting limits (COSC +6/-4 sec/day) and checking the fulfillment.

 • Defining percentage of deviation
  (e.g. deviation[sec]/daily time base[sec]) then calculating their average.
  It is very rarely used.

 • Statistical method
  Average can even be misleading standard deviation is more descriptive.

* Mixing up words of deviation and accuracy is a mistake since deviation is a negative indicator, its higher value means a worse quality while precision is a positiv indicator meaning that the watch fulfills cirtieria.

   A mérés körülményeiröl   /   About the circumstances of test

Külsö hatások

Mechanikus, vagy részben mechanikus (billegömotoros vagy hangvilllás) órák járáspontosságát jelentösen befolyásolhatják a használat körülményei. A legfontosabb és közismertebb tényezök
 • az óra helyzete,
 • mozgása,
 • a rá ható erök és
 • a höméséklet,
 • illetve annak változása.
Ezen tényezök hatását igyekeznek figyelembe venni a standard, járáspontosságot vizsgáló módszerek, így a COSC is.

A teszt idötartama / mintavételek

Egy másik tényezö nem befolyásolja az óra pontosságát, de a vizsgálat eredményét igen, a leolvasások, mintavételek gyakorisága. A leolvasások között idönek rövidebbnek kell lennie az óra járástartalékánál. Átlagos, 38-46 órás járástartalékú mechanikus óráknél ez egy nap. Mivel a billegömotorosok és hangvillások napi eltérése a mechanikusok tartományában van a napi leolvasás eseknél is megfelel.


Egész egyszerüen nem lehet egy óra pontossága jellemzéseként elfogadni, amikor egy óratulajdonos kijelenti, hogy órájának eltérése egy hét, vagy egy hónap után 0 másodperc. Az ilyen hosszú leolvasási periódus azt jelenti, hogy a hosszú idö átlaga teljesen eltakarja a napi eltéréseket.

Éppen ezért, hogyan ezt a módszertan részben jeleztem is, az egy év hosszúságú, napi leolvasású mérésssorozatot tartom megfelelönek mechanikus órákhoz. A billegömotorosok és hangvillások méréssorozatai rövidebbek, de a leolvasás napi, míg a kvarcórák mérése több évig tart havi leolvsással.

External effects

In case of mechanical or partially mechanical (balance-wheel or tuning fork) watches the wearing conditions may considerably modify the accuracy of the watch. The most important and best-known factors are
 • the position,
 • the movement of the watch,
 • the forces applied to it,
 • the temperature and
 • its change.
Standard methods taking testing accuracy as well like COSC try to take into account those factors.

Duration of test / sampling

Another factor what actually does not change the accuracy of the watch but can alter the test results is the length of the test. The time interval of readings must be less than the power reserve of the watch. In case of normal mechanical watches of 38-46 hours power reserve it is one day. Since balance-wheel a tuning fork watches have same order of magnitude daily deviation that mechanicals one day fits to them as well.

What simply cannot be considered as reasonable description of watch accuracy when a mechanical watch owner declares that "there is 0 sec deviation since a week or even month". Those long reading intervals mean that the average of several cycles cover all daily deviations.

That is why as I mention in methodology section I prefer one year long tests with daily reading in case of mechanicals somewhat shorter but still daily reading for balance-wheel or tuning fork watches and several years with monthly reading for quartz watches.

   A tényezök értékelése   /   Evaluating the factors

Hogyan értékelhetjük a ponosságot befolyásoló tényezöket?

Ebben a kérdésben helye van különbözö véleményeknek. Az én álláspontom tapasztalataimon és a józan észen (a magam “józan” eszén) alapul.

Noha ismeretterjesztö TV csatornákon gyakran láthatunk dokumentum filmeket a hegymászásról, sarki utazásról, mürepülésröl, vagy búvárkodásról, igen kevés órakedevelö üzi ezeket a sportokat, és még kevesebben használják ezekhez ugyanazt az órát, amit a mindennapi mondjuk számítógéppel egy légkondícionált irodában végzett munkájukhoz.
Az én véleményem az, hogy azok a tényezök természetesen léteznek, de jelentöségük a mindennapi életben minimális. Bárki, akinek eltérö a véleménye és mindenekelött más tényeket adatokat ismer, írjon nekem egy e-mail-t. Ésszerü és megfelelö modorú levelekre válaszolok:)

Meg vagyok arról gyözödve, hogy a megfelelö hosszúságú és megfelelö sürüségü leolvasással végzett vizsgálat igen fontos.

Rövid teszt is adhat értékes eredményeket az óra adott idöpontbeli állapotáról, de a hosszabb méréssorozat a hosszútávú viselkedést is jelezheti.

Természetesen nincs ellentmondás a kétféle módszer között. Lehetöségem volt két COSC órát (mindekettöt használtan vettem) is tesztelni különbözö körülmények között (366 nap kézen hordva és 291 nap forgatón). Mindkét eredmény azt igazolta, hogy – azok a darabok, egébént nem a legvenesebb márkák – hosszabb távon még túl is teljesítették a COSC követelményeket.

Ez azt mutatja, hogy jó megtervezett és tudományos alapossággal végrehajtott rövid vizsgálatok jó elörejelzést adnak új órákról, de azt remélem, hogy senki sem veszi komolyan a Chronometer feliratot egy több évtizedes óra számlapján.

Azt hiszem hogy az amatör óra-mérés ékköve egy mechanikus óra egy éves, használat közbeni mérése napi leolvasással.

Sajnos ezt csak kevés órával lehet megcsinálni. Éppen ezért vizsgálataim jelentös része, a mechanikus és félig mechanikus órák tesztjei (egy eves mérés polcon, napi leolvasással) kritizálható, de legalább egymással jól összevethetöek.

Kvacórák esetén.

A kvarcórákkal kicsit más a helyzet. Az átlagos kvarcórák nem érzékenyek azokra tényezökre, amikre a mechanikusok. Csak a magas minöségü (hökompenzált) kvarcórák érzékenyek arra, hogy testhömérsékleten, vagy a doboz, ahol a havi leolvasásra várnak, hömérsékletén vizsgáljuk öket. A kvarcverzérlö miatt az óra pozíciója lényegtelen és addig, amíg a rázkódás nem károsítja a mechanikai elemeket, vagy forrasztásokat az sem lényeges.

Tapasztalatok magas minöségü kvacórákkal.

Nem viselem a 192 kHz-es Seiko Perpetual Calendar-t és az annak ellenére, hogy nagyon kis szórással jár, a konkrét havi/évi eltérések nem felelnek meg a gyártó átal megadottaknak.

Meglepö, hogy az egyik újonnan vásárolt Seiko Kinetic Autorelay-n 3 év elött kapacitort kellett cserélni.
Ennél már csak az a meglepöbb, hogy elkezdte a megállás/újraindulás jelenség jeleit mutatni.How can we evaluate the effect of the accuracy-modifying factors?

At that question there is room for quite different opinions. Mine is based on the direct experience and common sense (I mean my own "common" sense).

Despite we can see often documentaries on scientific TV channels on climbing mountains, going to the Poles, doing aerobatics or see diving very few watch lovers do those things and even much fewer do that wearing the very same watch they use in their everyday activity e.g. their work in front of a computer in an air conditioned office.

That is why my opinion is that those factors are true but their importance in real (21st century urban) life is minimal. Anyone who has different opinion and above all facts and data are kindly invited to drop me an e-mail. Decent and reasonable letters will be answered:)


I am convinced that the length of test and the reading interval together represent a very important factor.

A short test can give valuable results about the current status of the watch but a long one may predict even the long-term behaviour as well.


Of course there is no contradiction between the two methods. I had the chance to test two COSC watches (both second hand) under different conditions (366 days on wrist and 291 days on winder). Both results have proven that those pieces - not the biggest brands - perform even better on the longer run than the COSC requirements.


That demonstrates that the results of well designed and scientifically done short test are useful guides about new watches but I hope that no-one takes seriously the word 'chronometer' on the dial of a several decade old watch.

I think that the crown jewel of amateur watch test is long-term on-the-daily-wear test with daily reading of a mechanical watch.

Sorry to say that can only be done with few watches. That is why majority of my mechanical or partially mechanical watch tests (one-year-on-the-shelf test with daily reading) can be criticised but at least they are comparable among each-others.

In case of quartz watches

The situation with quartz watches is a bit different. The regular quartz watches are not sensitive to the factors hitting the mechanicals. Those are only the High end (thermo-compensated) quartz are sensitive to heat of body versus temperature in a box where they are waiting the monthly reading. Due to the quartz controller the position of the watch is indifferent and as long as the shock of wear does not lead to harm to the mechanical parts or soldering that is also irrelevant.

Special experiences wit HEQ watches.

I do not wear Seiko 192 kHz Perpetual Calendar and although it works at a very good low standard deviation the actual monthly (yearly rate) do not meet the specification of the manufacturer.

It is surprising is that one of the Seiko Kinetic Autorelay watches (newly purchased) needed a capacitor replacement after less the three years.
The result is even more surprising the monthly rate started to differ according to the stop restart effect.

   Összefoglalás   /   Summary

Összefoglalás

 • A legjobb az lenne, ha egy órát teljes élettartama alatt hordás közben napi leolvasással vizsgálnánk. Ez lehetetlen.

 • A második legjobb módszer a hordás közbeni tartós teszt lenne.

 • A szabványosított tudományos gyors tesztek, pl. a COSC és a hosszú-távú “polcon-álló” tesztek használható eredményeket adnak.

 • Egyéb rövid, vagy hósszú leolvasási periódusok haszontalanok.

 • Különbözö módszerrel végzett vizsgálatok eredményeinek összevetése értelmetlen.


Summary

 • Best test would be the life-long test with daily reading. That simply cannot be done.

 • Second to best is the long term test continuously worn watch.

 • Standardised scientific short test e.g. COSC and long-term on-the-shelf test are leading to useful results.


 • Short tests or long reading intervals are more or less useless.

 • Comparing results of tests using different methods does not make any sense.


www.mechanikus.hu